• RSS
 • Navigator

Aktuální grantové výzvy

Talentovaní SŠ studenti a studentky – naše budoucnost


Máte talent? Univerzita Karlova vám pomůže rozběhnout vlastní projekt.


Nadační fond Univerzity Karlovy (NF UK) vyhlašuje výzvu na projekty nadaných studentek a studentů středních škol v rámci ČR. Finanční podpora bude do výše 50 tis. Kč na projekt/žádost, a bude určena jako podpora při studiu těch studujících, kteří svými studijními výsledky výrazně vynikají v určité oblasti či oboru při studiu na ŠS. Studenti a studentky se budou moci dál studijně a osobně rozvíjet, nejen díky finanční podpoře, ale také díky propojení oblasti svého studia s výzkumem realizovaným na Univerzitě Karlově.  


Předkládání žádostí:

9.5.2023- 30.6.2023 formou online formuláře

Řešení projektu:

1.9.2023-31.12.2023 

Předkládání závěrečné zprávy:

31.1.2024 formou online formuláře

Oprávnění žadatelé:


Žadatelem je student nebo studentka střední školy v České republice, který/á bude studentem nebo studentkoustřední školy po celou dobu řešení projektu.

Náležitosti žádosti: 


 • Název projektu 

 • Motivační dopis popisující charakteristiky žadatele a motivaci za výběrem projektu 

 • Popis dosažených výsledků v oblasti, do které projekt spadá

  (např. výsledky v soutěžích, výborný prospěch doložený

  posledními 2 vysvědčeními atd.) 

 • Popis projektu –záměr na co bude finanční podpora využita

  (nákup studijních pomůcek, výdaje na studijní cestu, nákup

  materiálu na výzkum, atd.), předpokládané výstupy projektu 

 • Propojení s výzkumem realizovaným na Univerzitě Karlově –

  žadatel si vybere výzkumnou oblast realizovanou na některé

  z fakult UK. Po podání žádosti mu UK pomůže najít konkrétního „garanta“ z dané oblasti, který posoudí žádost a poskytne

  konzultační podporu při řešení projektu. 

 • Doporučení školního poradce/ředitele SŠ/blízkého pedagoga/zástupce organizace, se kterou spolupracuje či na ní studuje (sken s podpisem v případě on-line žádosti/originál v případě doručení poštou). 

Kritéria hodnocení: 


 • Motivace studujícího k oblasti projektu a propojení na výzkum realizovaný na UK 

 • Dosažené úspěchy v oblasti projektu 

 • Zda odpovídá finanční náročnost zvoleným krokům rozvoje (projektu) žadatele (ve smyslu zhodnocení efektivity nákladů). 

 • „Obsah“ projektu a jeho přínosnost pro žadatele, příp. širší společnost/komunitu. 

 • Posudek „garanta“ z UK 

Finanční podpora:


Maximální finanční alokace na jeden projekt činí 50 000 Kč. Přesnou výši určí svým rozhodnutím správní rada NF UK. Výplata financí proběhne do 14 dnů od schválení žádosti správní radou NF UK.  Završením řešení projektu bude závěrečná zpráva, která bude obsahovat popis vykonaných aktivit, jejich souvis s činnostmi formulovanými v popise projektu a souhrn závěrů, které žadatel zjistil díky projektu. Přílohou závěrečné zprávy bude přehled čerpání finančních prostředků. Formulář bude rozeslán úspěšným řešitelům elektronicky. 


Stav transparentního účtu


Potvrzení o poskytnutí daru Vám rádi vystavíme. Prosíme o zaslání žádosti na .Poslední změna: 30. květen 2024 22:14 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám:
Kontakt

Nadační fond Univerzity Karlovy

Ovocný trh 560/5

Staré Město, 110 00 Praha

IČO: 09766090

e-mail: tajemnik@nf.cuni.cz.